รายละเอียดร้าน

ปรับปรุงล่าสุด 05/02/2563

มูลนิธิสันติสุข เป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 528 ของประกาศกระทรวงการคลัง ดำเนินงานให้การสงเคราะห์ ช่วยเหลือและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กยากจน ด้อยโอกาส ในชุมชนแออัด ทั่วกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มานานกว่า 35 ปี มีเด็กยากจนและด้อยโอกาสที่ได้รับความช่วยเหลือ จำนวน กว่า 1,100 คน และในปัจจุบันได้ขยายการให้ความช่วยเหลือไปในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น อนึ่ง มูลนิธิสันติสุข และทีมงานมีโอกาสลงพื้นที่ เยี่ยมเยียน และดูแลความเป็นอยู่ของเด็กและครอบครัว ให้เห็นความสำคัญของการศึกษา เพื่อที่จะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองดี ที่เข้มแข็ง สามารถดูแลตนเอง และครอบครัวได้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม มีหลายครอบครัว ที่ต้องดำเนินชีวิตอย่างยากลำบาก เนื่องจากผู้นำและ ผู้ดูแลครอบครัว มีรายได้น้อย และไม่มีรายได้ที่มั่นคงแน่นอน ความเป็นอยู่แบบอดมื้อ กินมื้อ กดดัน และส่งผลกระทบถึง เด็กๆ ที่ต้องเดินทางไปโรงเรียน หลายครอบครัว ไม่มีเงินให้ลูก หลาน เป็นค่าพาหนะไปโรงเรียน และเด็กหลายคนต้องเดินไปโรงเรียน ซึ่งห่างไกลจากบ้าน หลายคน ไม่มีเงินติดตัว เพื่อซื้ออาหารเช้า อาหารกลางวันรับประทาน ทำให้เด็กขาดความพร้อมในการเรียนหนังสือ และสิ่งที่แย่ไปกว่า คือ ความขัดสน และความจำกัดในเรื่องรายได้ของครอบครัว ภาระหนัก หนี้สิน ของครอบครัว ส่งผลต่อการดำรงชีวิต หลายครอบครัวตัดสินใจให้เด็กที่อยู่ในวัยเรียนต้องยุติการศึกษา เนื่องจากครอบครัว ไม่สามารถแบกภาระค่าใช้จ่ายทั้งภายในครอบครัว และค่าใช้จ่ายการศึกษาของเด็ก จากปัญหาข้างต้น มูลนิธิสันติสุข โดย ผู้ก่อตั้ง “คุณราเคล อีฟเตอร์วิค” ผู้ไม่เคยย่อท้อ และหมดหวังเมื่อมองดูครอบครัวของเด็กยากจนเหล่านั้น ท่านได้มีคำแนะนำ และเสนอความเห็นให้มูลนิธิสันติสุข ให้ความช่วยเหลือครอบครัว โดยการให้ความรู้ ให้คำแนะนำ เพื่อให้ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก มีโอกาสในการฝึกฝน สร้างงาน ฝึกอาชีพตามความถนัดของแต่ละคน เช่น รับงานเย็บกระเป๋าผ้า และงานฝีมือต่างๆ ตามแบบที่มูลนิธิฯ กำหนด โดย ได้รับค่าตอบแทนตามความเหมาะสม ซึ่งอย่างน้อย ก็สามารถทำเป็นอาชีพ และมีรายได้จำนวนหนึ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตประจำวัน มีค่าขนม ค่าพาหนะให้เด็กในความดูแล ได้เดินทางไปโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กทุนมีโอกาส สร้างอาชีพมีงานทำ มีรายได้จากความสามารถของตนเอง 2. เพื่อลดช่องว่างในสังคมผู้มีรายได้น้อยในชุมชนคลองเตยและชุมชนใกล้เคียง ลดปัญหาครอบครัวอันเนื่องมาจากความขัดสน และไม่เป็นภาระของสังคม 3. มูลนิธิสันติสุข ขยายความช่วยเหลือเด็กยากจน ไปสู่การช่วยเหลือด้วยการให้โอกาส สร้างอาชีพ แก่ผู้ปกครองที่ยากจนมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ผลิตภัณฑ์งานฝีมือ : กระเป๋าผ้าสกรีนลาย กระเป๋าผ้างานปักฝีมือชนเผ่าม้ง กระเป๋าผ้างานปักฝีมือกลุ่มสตรีหลากหลายแบบ ฯ เป็นต้น ท่านสามารถให้การสนับสนุนโครงการฯ นี้ได้โดย o บริจาคสนับสนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือ ตามแบบที่มีให้เลือกชมในเว็บไซต์ o บริจาคสนับสนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือ แบบสั่งทำ Made to order โดยท่านสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ มูลนิธิสันติสุข ค่ะ หมายเหตุ : รายได้ทั้งหมด นำไปใช้ในงานสาธารณประโยชน์ ช่วยเหลือทุนการศึกษา และช่วยเหลือความเป็นอยู่ของเด็กยากจนและครอบครัวในชุมชนมากกว่า 40 แห่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตลอดจนช่วยให้แม่บ้านที่ยากไร้ในชุมชน มีรายได้ และสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน ****** ใบเสร็จรับเงินที่ท่านเมตตาบริจาค ท่านสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ****** มูลนิธิสันติสุข 100/4 ถนนอาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : 02-240-1729-30 โทรสาร : 02-249-7312 เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:00 - 16:30 น. อีเมล : support@santisuk.or.th LINE @santisukfoundation LINE ID : santisuk.or.th